ylapalkki
etusivu tapaamiset vertaistuki keskustelu yhteystiedot linkit email
simpukkakuva

Suomen Mielenterveysseuran eettiset säännöt Internetin välityksellä tapahtuvassa auttamisessa

 

Internetin välityksellä tapahtuvassa auttamispalvelussa on mainittava:
1. Eettiset pääperiaatteet, joihin palvelu perustuu
2. Eettiset säännöt ja käytännöt, joita palvelussa noudatetaan

Suomen Mielenterveysseura noudattaa seuraavia eettisiä periaatteita ja käytäntöjä. Lähteinä käytetty seuraavien järjestöjen Internet-auttamista koskevia eettisiä periaatteita ja käytäntöjä:
 
ISHMO (International Society for Mental Health Online) Suggested Principles for Online Provision of Mental Health Services (version 3.11)
NBCC Ethics, (National Board for Certified Counselors) The Practice of Internet Counseling
ACA (American Counseling Association) Code of Ethics and Standards of Practice and Ethical
Standards for Internet Online Counseling)

 

Eettiset pääperiaatteet:

  • Nimettömyys
  • Luottamuksellisuus
  • Itsemääräämisoikeus
  • Palvelujen tuottaja vastaa palvelun laadusta, työntekijöiden ammattitaidon ylläpidosta ja
    koulutuksesta
  • Lapsen etu otetaan erityisesti huomioon

Eettisen toiminnan säännöt ja käytännöt

Luottamuksellisuus
 
1. Auttamispalvelua tarjoavan on varmistettava, että asiakkaalle annetaan riittävästi tietoa, jotta hän voi arvioida ja tunnistaa Internetin välityksellä tapahtuvan auttamisen rajoitukset, jotka johtuvat 1) saatavilla olevasta teknologiasta yleisesti ja 2) vaikeudesta taata täydellinen asiakastietojen luottamuksellisuus sähköisessä viestinnässä.

2. Verkkoasiakasta on informoitava palvelun tuottajan käyttämistä salausmenetelmistä, joilla
taataan asiakkaan ja työntekijöiden yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen turvallisuus ja yksityisyyden suoja. Salausmenetelmää tulee käyttää aina, kun siihen on mahdollisuus. Jos
asiakkaalla ei ole mahdollisuutta käyttää sitä, hänelle on kerrottava kaikista Internetin
välityksellä tapahtuvan kommunikaation uhkista.

3. Asiakkaalle tulee kertoa, millä tavalla istunnon aikana syntyvä keskusteluaineisto säilytetään ja kuinka pitkään sitä säilytetään. Yhteydenpidosta kertyvä tieto voi olla työntekijän tai asiakkaan sähköpostikirjeenvaihtoa, testituloksia, audio-/videonauhoituksia, muistiinpanoja
keskusteluaineistoa. On todennäköistä, että aineistoa halutaan säilyttää sen hankinnan
helppouden ja vähäisten kustannusten vuoksi. Sen käyttö työnohjauksessa, tutkimuksessa ja
juridisissa prosesseissa todennäköisesti lisääntyy.

4. Asiakastyötä tekevän tulee varmistaa tietojen yksityisyyden suoja ja hänen on käytettävä
salausmenetelmiä joutuessaan tarkistamaan asiakasta koskevaa informaatiota tai konsultoidakseen jotakin toista Internetin välityksellä toimivaa henkilöä asiakkaan asioissa.

5. Sähköpostin lähettäminen kolmannelle osapuolelle on helppoa. Työntekijän onkin huolehdittava luottamuksellisen suhteen säilyttämisestä asiakkaaseen. Asiakkaan ja työntekijän välinen auttamissuhde

6. Asiakkaan henkilöllisyyttä ei välttämättä voi varmistaa Internetissä. Siksi tulee käyttää
koodisanoja ja numerosarjoja kolmansien osapuolien pitämiseksi loitolla.
7. Lapsiasiakkaan kanssa asioimiselle on hankittava huoltajan suostumus ja myös varmistettava huoltajan henkilöllisyys.

8. Asiakkaan kanssa tulee sopia yhteydenpitomahdollisuudet Internetin tai sähköpostin
välityksellä tapahtuvien istuntojen välillä. Asiakkaalle kerrotaan palvelun rakenne, eli kuinka
usein istunnot tapahtuvat ja kuinka pitkät ovat yhteydenpitojen ajalliset välit ei-synkronisoidussa palvelussa. Sähköpostia käytettäessä ilmoitetaan, kuinka pian asiakkaan
viestiin vastataan.

9. Asiakkaan kanssa tulee sopia Internetin tai sähköpostin välityksellä tapahtuvien istuntojen
väliset yhteydenpitomahdollisuudet esimerkiksi puhelimitse tai vastaanottokäynti ja/tai
osoittaa jokin toinen työntekijä tarvittaessa.

10. Asiakasta tulee informoida kaikista mahdollisista teknologiasta johtuvista katkoksista ja
häiriöistä.

11. Verkkosivuilla tulee mainita sellaiset asiat, joihin Internetin välityksellä tehtävä auttaminen ei sovellu. Asiakkaalle tulee kertoa myös rajoituksista, potentiaalisista riskeistä ja/tai hyödyistä. Auttamispalvelua tarjoava voi luoda menettelytavat, joita noudattamalla voidaan päätellä, onko verkkoauttaminen paras mahdollinen auttamistapa asiakkaan tilanteessa.

12. Työntekijän tulee varmistaa, että asiakas on henkisesti ja fyysisesti kykenevä käyttämään
verkkoauttamispalvelua sekä ymmärtämään siihen sisältyvät riskit ja/tai hyödyt.

13. Asiakkaalle tulee kertoa, kuinka menetellä tilanteissa, joissa visuaalisten vihjeiden
puuttumisen vuoksi on väärinkäsityksen mahdollisuus.

14. Internetin välityksellä maksullista palvelua tarjoavalla on velvollisuus kertoa asiakkaalle, jos Internetissä on hänen ongelmaansa myös maksuton palvelu.

15. Teknologian sallimien mahdollisuuksien rajoissa Internetin kautta auttamistyötä tekevillä on velvollisuus laatia verkkosivunsa siten, että niihin on vammaisilla esteetön pääsy.

16. Internetin välityksellä auttamista tekevän tulee olla tietoinen siitä, että on eri kieliä puhuvia, eri aikavyöhykkeeltä tulevia ja erilaisista kulttuureista tulevia asiakkaita.

17. Työntekijän tulee myös olla tietoinen siitä, että paikalliset olosuhteet ja tapahtumat saattavat vaikuttaa asiakkaaseen.

18. Asiakkaalle tulee verkkosivuilla kertoa työntekijöiden ammatillisesta pätevyydestä,
koulutuksesta, tutkinnosta ja lisensioinnista sekä ammattitaidon ylläpidosta.

Hätätilanteet

19. Asiakkaan kanssa tulee keskustella ja häntä tulee informoida hätätilanteen edellyttämistä
menettelytavoista. Asiakkaalle kerrotaan, että työntekijä ei välttämättä saa avun tarpeesta
kertovaa asiakkaan viestiä.

20. Maantieteellinen välimatka asiakkaan ja työntekijän välillä saattaa olla pitkä. Hätätapausten varalta Internet-sivuilla tulee kertoa ainakin yhden puhelinauttamista ja/tai kriisiauttamista tietyllä alueella harjoittavan organisaation yhteystiedot ja asiakaskontakteissa asiakkaalle tulee kertoa hänen lähellään sijaitsevan auttavan organisaation tai ammattitaitoisen työntekijän puhelinnumero ja muut yhteystiedot.

Työntekijän yksityisyyden suojeleminen

21. Työntekijällä on oikeus suojella yksityisyyttään. Hänen tulee voida asettaa rajoituksia
kirjoittamiensa asiakkaan häneltä saamien viestien, kirjeiden ja rekisteritietojen käytölle.
Lait ja asetukset sekä linkit

22. Internetin välityksellä tapahtuvassa auttamisessa noudatetaan alaa koskevia lakeja ja
asetuksia sekä säädöksiä. Näitä ovat ennen kaikkea tietosuojaa koskeva lainsäädäntö.

Lisäksi noudatetaan ammatillisen toiminnan eettisiä sääntöjä ja hankitaan linkit luotettaviin
verkkosivuihin, jotka antavat asiakkaalle informaatiota tämän arvioidessa palvelun
luotettavuutta.

 

takaisin ylös

 
 
 
 
 
 

 

 

alapalkki